Боряна Хрисимова е кандидат на Зелените за Генерален секретар на ЕЗП

13.10.2014

Политическо заявление като кандидат за Генерален секретар на Европейската зелена партия

 

Казвам се Боряна Хрисимова. Българка, Зелена. На 41 години, имам син на 20.

 

boryana hrissimova

Боряна Хрисимова, ПП Зелените

Аз съм един от основателите на ПП Зелените – политическа партия, регистрирана през май 2008 г. Бях част от идеята и общата мечта още от 2005 г., когато малка група еко активисти от различни неправителствени организации решихме, че сме достигнали границата на нашето влияние. Осъзнахме, че трябва да превземем отвътре институциите, за да постигнем нашите цели. Осъзнахме, че нямаме политическо присъствие в Парламента и в държавните институции. Три, по-скоро болезнени и трудни години  обсъждахме плюсовете и минусите, дискутирахме идеи, търсихме подкрепа от по-опитни зелени активисти, и най-накрая успяхме.

От 2011 г. съм съпредседател, а после член на контролния съвет на Зелените. Бях лидер на кампанията за парламентарните избори през 2013 г.

Зелен активист съм повече от 25 години. През това време станах все по-уверена в своите убеждения. Стигнах до извода, че само отрицанието и протестите няма да доведат до реален, положителен и траен резултат.

Не съм зелена „светица”. Обичам плодове и зеленчуци, но хапвам и месо с удоволствие. Карам колело, но обожавам и мотоциклета си. Често използвам low cost авиокомпании, вместо скъпите влакове с ниски емисии на въглероден диоксид. Признавам, че понякога не си събирам отпадъците разделно. О, и да, пийвам алкохол от време на време. Какво ме прави това? Човек!

Но съм зелена въпреки това! Зелена съм в сърцето, зелена съм в душата си и във всяка клетка от тялото ми.

И много други хора са такива. Просто още не го знаят. Необходимо е да намерим простички примери и подходящи думи, за да им покажем колко са зелени всъщност. Защото всички сме зелени! Трябва да опростим и направим по-искрени нашите послания, за да станат те по-разбираеми и по-близки до обикновените хора.

Боряна Хрисимова на Съвета на ЕЗП, Мадрид, 2013

Боряна Хрисимова на Съвета на ЕЗП, Мадрид, 2013

Моите приоритети

1. Извън „балона на Брюксел”

ЕЗП трябва да се промени. ЕЗП трябва спешно да стане по-отворена партия. Ако искаме да увеличим броя на нашите представители в Европейския парламент на следващите избори, трябва да започнем да действаме сега. Да се върнем там, откъдето тръгнахме, обратно към началото, когато беше забавно и пълно с ентусиазъм. Зелените започнаха да се превръщат в „мейнстрийм“ политическа сила в ЕС. Кампаниите ни станаха повече рутинна партийна работа, отколкото кауза. Това доведе до „капсулация”, която е и една от причините за загуба на гласове и политическо представителство.

За да решим този проблем бих се насочила към две основни групи.
Първо – към големите неправителствени организации, свързани с околната среда – чрез моят личен подход и контакти.
Второ – да станем по-отворени към близки до идеите ни местни организации, към активните граждани и по-широката общественост – чрез нова, по-силна стратегия за комуникация (вижте по-долу) и по-нататъшно развитие на Мрежата за индивидуална подкрепа Все още не използваме достатъчно потенциала й.

2. Подобряване на комуникационната политика

Да засилим и развием комуникационната си политика, в посока по-голяма отвореност към различните активни граждански организации, към авторитетни групи за натиск и неправителствени организации, които работят извън зеления дневен ред –  правозащитни организации (като Amnesty International), „age platforms“, зелени малки и средни предприятия, фермери, кооперации и т.н. Имаме много работа, за да ги убедим, че ние представяме най-добрата политика за тях. Нашият медиен канал е само бюлетина ни. Но дори нямаме достатъчно списъци с е-мейл адреси. Нека се целим по-нависоко. Например, защо да не направим интернет телевизия на ЕЗП. На добрите практики им трябва по-сериозна публичност и атрактивна реклама.
Нужни ни са и по-добро обучение, тренинги и обмяна на опит, за да имаме в достатъчна степен подготвени и уверени в защитатата на тезите си активисти и политици.

3. Географски баланс

В член 19.9 от правилата на ЕЗП се казва, че е препоръчително да съществува географски баланс на страните членки в Съвета. И за това има причина! Най-големият потенциал за развитие на зеленото семейство е в Централна, Източна Европа и на Балканите. Без съмнение, това е така и от маркетингова гледна точка. В момента този регион няма представител в Съвета. Като кандидат, живеещ на Балканите, в държава от бившия соц. лагер съм запозната добре с проблемите и имам знанията и идеите, как да привлека и мотивирам зелените политически партии, групи и активни граждани.
Видях потенциалът на Балканите на конференцията по промяната на климата, организирана наскоро от DOM, Република Македония, където 120 делегати от 10 зелени политически партии обсъдихме общите ни проблеми, вкл. и опустошителните наводнения напоследък. Не е тайна, че Балканите сме една от горещите точки на Европа, с нашите комплекси и различия. Но сега бяхме обединени.
Сигурно не знаете, че на Балканите има 1 зелен депутат от Хърватия – г-н Давор Шкрлец. В Сърбия също има 1 депутат и 1 министър, и двамата от Zelenie Serbia. Тези партии рано или късно ще станат пълноправни членове на ЕЗП. Ще имаме доста работа в Югоизточна Европа.

4. Значимост и трансформация на общите кампании на ЕЗП

  • Промяната на климата няма граници. Да, вярно. Но този израз стана клише, за жалост. Нека го преобразим! Нека се фокусираме конкретно около проблемите – с изсичането на горите или контрола на реките, които предизвикват наводненията и т.н..
  • TTIP/TAFTA – ясно и твърдо NO PASARAN!
  • Свободен и неутрален интернет и защита на информацията онлайн. Сериозна реформа в законодателството в областта на авторското право и трансграничния достъп до информация. Безплатен онлайн достъп до знание и култура! Подкрепа за всички стъпки и инициативи за насърчаване на широкото използване на свободен софтуер и софтуер с отворен код.
  • Максимална прозрачност и отговорност за всяко публично евро. Да планираме бюджета за Съветите по-ефективно. Законодателни мерки за подкрепа на автентични активни граждански групи и на хората, подаващи сигнали за корупция. Освен да наложи прозрачност за самата себе си, Европа може и трябва да защити и насърчи автентичните граждански организации и изобличителите (whistleblowers) на корупцията, да гарантира неутрална и свободна от цензура цифрова среда, да финансира разследващата журналистика, да ограничи нездравото надничане в личния ни живот.

ЕЗП би могла да създаде, като част от промените в комуникационна си политика, Разследващ съвет – от независими журналисти, които да следят отблизо възможните корупционни сделки особено такива, които могат да увредят сериозно околната среда. С този съвет на ЕЗП ще играе роля на връзка между активните граждански организации и Европарламента, ще бъде техния политически глас в Европа, чрез парламентарната група на Зелените.

Подкрепете Боряна Хрисимова – кандидат за Генерален секретар на Европейската зелена партия!

Boryana Hrissimova from Zelenite for EGP Secretary General

13.10.2014

Political Statement for European Green Party Secretary General Elections

 

My name is Boryana Hrissimova. I am Bulgarian. I am green. I am 41 and I have a son who is 20.

 

boryana hrissimova

Boryana Hrissimova

I am one of the founders of Zelenite in Bulgaria – a green political party registered on May 2008. I was part of the idea and the concept since 2005 when a small group of environmental activists from different NGOs decided that we reached the limit of our influence. We realized that have to overtake the institutions from inside in order to achieve our goals. We realized that we do not have political representation in the Parliament. For 3 rather painful years we discussed pros and cons, we looked for supporters and for more political experienced green thinkers and finally we succeeded. Since 2011 I am a co-chair and then a member of a Control Council of Zelenite. I was a campaign Leader in Parliamentarian Elections in 2013.

I am a green activist for more than 25 years. During this time I became confident in my beliefs. I realized that negativity and protests won’t achieve a real, positive and sustainable result.

I am not a perfect „saint“ green. I like vegetables but I eat meet with pleasure quite often. I drive my bicycle but I like my motorbike a lot. Often I use low cost flights instead of low carbon emission (but very expensive) trains. It happens not to recycle my waste sometimes. Oh, and … yes, I drink occasionally. What does it make me? Human?

But I am green nevertheless. I am green in my heart, soul and the very last cell in my body. And so are many, many other people. They just don’t know it yet. We have to find those simple habits, examples and suitable words to show them their green parts and to address them. Because everyone is green. We have to become simple and sincere in our speech and in our messages in order to make them understandable and close to the ordinary people.

boryana-zelenite

Boryana Hrissimova, EGP Madrid Council, 2013

My Priorities:

 

1. Out of the “Brussels Bubble”

EGP need to change. EGP needs urgently to open itself. If we want to increase our MEPs in the next EU elections we have to start now. To go back to our roots, back to the basics where the fun was. It seems that Greens became one of the mainstream political families in the old EU. Campaigning became a routine rather than cause. This capsulation is one of the reasons of losing votes and political representation. To solve this problem I would like to address 2 target groups. First – big environmental NGOs and their headquarters by my personal approach and contacts. Second – to become more open to grassroots organizations, active citizens, and general public through new stronger communication strategy (see below) and further development of Individual Supporters Network. We don’t use the potential of this network yet.

2. Enhancement of the communication policy

To strengthen and to develop the communication policy in order to become more open not only to both the general public and active citizens, but also to big active groups and NGOs that are work outside green agenda – such as investigative journalists (like Amnesty International), social justice groups, Age Platform, greens SMEs, farmers, etc. We have a lot of work to do so they can see that we present the best policies for them. Our media channel is a newsletter. We don’t even have mailing lists. Let’s aim for more. Let’s make an EGP Internet TV for example. Good practices need more serious and attractive publicity. We need better education, training, practical experience so we can have well-prepared politicians and activists, who a confident when they defend their thesis.

3. Geographical balance

In the Rule book article 19.9 it is stated that a geographical balance of Member Parties in the Committee is recommended. This is there for a reason! The biggest potential for growth of the green family is in Central, Eastern Europe and Balkans. No doubt about it even from marketing perspective. Right now this whole region is not presented in the Committee. As an applicant living in the Balkans and from a post-communist country, I am familiar with the problems and I have knowledge and ideas how to include and involve green political parties, groups and active citizens. I saw the potential of Balkans while being in the Climate Change Conference organised by DOM, FYROM where 120 delegates from 10 green political parties discussed our common problem – the floods, the devastations. It is not a secret that Balkans is one of the hot spots in Europe with our complex diversity. But we were united. Probably not all of you know that Balkans have 1 elected MEP from Croatia ORaH – Mr. Davor Skrlec. There are 1 green MP in Serbia and 1 Minister – both from Zelenie Serbia. Many of those parties sooner or later will become full members of EGP. There will be a lot of work in SE Europe.

4. Importance and transformation of common campaigns of EGP

  • Climate change has no borders. Yes, true. But this expression became a cliché, unfortunately. Let’s transform it! Let’s focus it around the deforestation problem or river “management”, which cause floods. We can include here basically all biodiversity issues.
  • TTIP/TAFTA – simply NO PASARAN!
  • Free internet and data protection. Profound reform in legislation in the area of copyright and cross-border access to information, free online access to knowledge and culture! Support for all steps and initiatives encouraging the widespread use of free software and open source software.
  • Maximum transparency and accountability for each public Euro. To plan the budget for Councils in a more efficient manner. Legislative measures for support of the authentic active citizen’s groups and whistleblowers of corruption. EGP can make as a part of its communication enhancement an Investigative Board of watch dogs – independent journalists who will follow closely potential corruption deals and/or huge project especially the one where the damage of environment is possible. EGP and this Board can become a link between such active groups and to become their political voice in EP through the Green Group.

Support Boryana Hrissimova – Candidate for European Green Party Secretary General

Покана от ЗЕЛЕНИТЕ към кандидати с кауза

01.04.2013

пп зелените

Здравейте, съмишленици,

Листите на ЗЕЛЕНИТЕ са отворени към граждани с кауза, съвместима с принципите ни.
Запазваме платформата „Да върнем държавата на гражданите“, създадена през 2009, и продължаваме да я развиваме заедно с вас.
За да има различна политика в България, ви каним да се присъедините към нас.
За контакти: Борислав Сандов, borislav.sandov@gmail.com, 088 709 67 57

Необходими документи за кандидатите за народни представители:

1. Декларация (Blanka Zelenite.doc)
2. Автобиография с координати за връзка;
3. Кратко мотивационно писмо (напр. за областите, политиките, проблемите, по които бихте искали да работите, ако бъдете избран за народен представител);
4. Избирателен район, който желаете да представлявате.

Допълнително към документите трябва да ни изпратите по пощата или да ни предадете лично и следните три формуляра, попълнени на ръка и със саморъчен подпис. Те са изискуеми от ЦИК.

 

http://www.cik.bg/docs_pe2013/Prilojenie065.doc

 

Очакваме ви до 3 април включително.

П.П.: На 1 април не се приемат сериозни кандидатури! 🙂

Искрено ваши,
ЗЕЛЕНИТЕ