Становище на ПП Зелените относно проект „Обновление на парк „Борисова градина”

ДО Г-ЖА В. СТОЯНОВА, КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“
КОПИЯ: ДО Г-ЖА Й. ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
ДО АРХ. Р. МАДЖАРОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ НА СО

Предлагаме на Вашето внимание следните възражения и препоръки по представения ,за разглеждане проект „Обновление на парк „Борисова градина”:

1. Парк „Борисова градина“ е създаден съобразно естествения терен и условия, като с течение на времето в парка са се развили и процеси характерни за природните екосистеми, които създават благоприятна среда за отдих на гражданите. Ето защо територията на парк „Борисова градина“ е необходимо да бъде разглеждана не само в своята териториално но и функционална цялост.

2. Недопустимо е изключването на езерото „Ариана” с прилежащия му терен откъм стадион „В.Левски”, Дендрариумът и охранителната зона от обхвата на проекта. Тези територии са част от обявения „паметник на градинско-парковото изкуство” в Борисовата градина. Паметникът е обявен с граници: „бул.”Цариградско шосе”, бул.”П.Яворов”, бул.”Др.Цанков” и бул.”България”.

3. Смятаме също така за неприемливо поставянето на изкуствени огради и ограничаването на свободното движение на гражданите и надробяването на територията. Предлаганите ограждения могат да бъдат заменени, където е необходимо, с жив плет – за шумоизолиране и шумозащита; с други мерки за подобряване сигурността на гражданите и инфраструктурата като повишаване на капацитета на охранителите, осигуряване на допълнително осветление на територията или включване на гражданите.

4. Като основен принцип съществуващата дървесна растителност е необходимо да бъде поддържана според спецификата на съответния вид, а не подменяна. В повечето случаи подмяната на съществуващите дървесни видове като например брези с липи или други видове, предложена с проекта, е неоправдана и от екологична и от финансова гледна точка. Част от брезите в парка са в добро състояние, а изсъхналите дървета, особено тези в близост до алеи и пътеки, е необходимо да бъдат премахнати не само от естетическа, но и с оглед сигурността на гражданите. От преки наблюдения е видно, че територията на тези дървета е покрита или завзета напълно или частично от короните на намиращите се в непосредствена близост дървета дъб или други растителни видове. Дърветата в добро състояние е необходимо да бъдат запазени, не само поради предвидения режим в статута на паметника, а така също и поради факта, че семената на брезата, например, представляват и хранителна база за различни видове птици през есенно зимния сезон.

5. Предполагаме също така възстановяването на цъфтящите храсти в парка от характерни за българската флора видове.

6. Подкрепяме направеното предложение алпинеумът да бъде възстановен, но това да стане с минимална намеса в съществуващата дървестната растителност в обхвата на алпинеума.
При обновяването на настилките на алеите е необходимо да се използват материали, които не застрашават здравето на гражданите и да не се допуска отнемане на части от затревените площи.

7. Настояваме за запазване на съществуващите детски съоръжения без да се допускат ново строителство и поставяне на нови временни обекти. По наше мнение съществуващия обект трябва да бъде съобразен по стил и материали като се впише в средата, същото да залегне в бъдещия Подробен устройствен план на територията.

8. Предлагаме „Дипломатическите кортове” в близост до бул.”Цариградско шосе” да бъдат преместени в зоната за спортни дейности в Борисовата градина, извън територията на паметника на градинско-парковото изкуство, поради несъответствие на статута на територията и историческата стойност на парка. Същото да залегне в бъдещия ПУП.

В заключение предлагаме така предложеният проект да бъде преработен съобразно тези възражения.

За контакти: Петко Цветков, тел. 088 7522 206, ел.поща: petko.tzvetkov@gmail.com

София, 16.09.013 г.

Вашият коментар