Становище на Зелените относно проекта на Закон за концесиите

До: Бойко Борисов
Министър председател
Правителство на Република България
София, бул. „Дондуков“ No 1

СТАНОВИЩЕ
От Петко Димитров Цветков, Съпредседател на ПП Зелените

Относно: Проект на Закон за концесиите, публикуван в Портала за обществени консултации на Mинистерски съвет на 19.04.2016 г.

Петко Цветков, съпредседател на Зелените

За съжаление сме свидетели на поредния опит изключително важни за обществото закони да бъдат приемани без широко публично представяне и обществен дебат, и публикувани за обществени консултации в период на официални празници без достатъчно време за коментари и становища от граждани и организации.

Липсва сериозна обосновка за нуждата от приемането на нов Закон за концесиите, а от предложените текстове прозира желание за поредното разграбване на обществените ресурси и държавата.

Особено притеснителни са следните „нововъведения“:
1. „Скрита приватизация“ на обществените ресурси като се създават условия за облагодетелстване на концесионера чрез придобиване собствеността върху възложените от държавата и общините строежи за обществена полза, както и собствеността върху допълнително изградените законни и незаконни строежи в границите или в съседство на концесията; и създаване на „вечни концесии“ чрез премахване на нормативно определения максимален срок на концесиите за строителство и за услуги (т.е. отпада досегашния срок от 35 г.). Законопроектът създава условия за безсрочен и цялостен контрол на частни лица върху управлението на публичните ресурси и имоти, какъвто вече се наблюдава при концесията за ски зона Банско в НП Пирин.
2. Предоставяне на неограничени права на концесионера и върху прилежащите територии и публични мрежи на техническата инфраструктура, което е в противовес с обществения интерес и интереса на другите ползватели на тези територии и мрежи.
3. Освобождаване на концесионера от потенциалното задължение да извършва концесионни плащания към държавата/общината при концесии за строителство или услуги, при които концесионерът получава приходи от стопанската дейност.
4. Субективна намеса и смесване на процедурите за избор на концесионер – освен чрез открити конкурси, концесиите ще се раздават и чрез предварителен подбор и договаряне с кандидатите. При условията на висока корупция в държавата всяка субективна намеса в процедурите за избор на концесионер е предпоставка за ограничаване на конкуренцията за сметка на фаворизирани фирми.
5. Противоречие с Директивата за концесиите, съгласно която концесионерите получават приходите от експлоатацията на обекта на концесия и носят оперативния риск. С предложения текст се дава възможност концесионерът да е дружество с участието на държавата или общината и това дружество да се разпорежда с публично имущество, което означава, че оперативния риск се прехвърля частично обратно върху публичния орган.
6. Прехвърляне на отговорността за отдаването на концесиите от колективните органи като Министерски съвет и общински съвети върху отделни министри и кметове, с което процедурата става по-непрозрачна и необективна.
7. Премахване и липса на всякакви процедури за участие на обществото и българските граждани в процеса на вземане на решения по предоставянето на публичните ресурси под концесия.

Ето защо настояваме проектът за нов Закон за концесиите да бъде подложен на широк дебат и обществени консултации по:
1. Философията на проектозакона, и какви интереси обслужва той?
2. Доколко предложеният текст за закон защитава обществения интерес и държавата като защитник на този интерес?
3. Въздействието на действащите концесии и пълна оценка на въздействието на законопроета върху всички икономически сектори и свързаното законодателство.

Вашият коментар