Съвети към гласоподавателите

ВАЖНО !

1. Всички, които няма да се намират в населеното място, където е постоянният им адрес по лична карта, трябва да си извадят удостоверения за гласуване на друго място. Удостоверения се издават най-късно до 23.05 2009г. Натиснете тук, за да прочете извадки от закона, които указват как се прави това.

admin@bulgariangreens

2. Българските граждани, които в деня на изборите ще са в държава – членка на Европейския съюз или пребивават в такава за по-дълъг срок, имат право да гласуват за българските кандидати за депутати в Европейския парламент в страната, в която се намират, съгласно решение №20 но ЦИК за ЕП http://izboriep.bta.bg/. За целта трябва да заявят това в писмена или електронна форма до посолството на Република България в съответната държава. В заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя, единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес на лицето в Република България.

Адресите и контактите на българските посолства в чужбина са достъпни от следния линк: http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=13733&Itemid=433

Гражданинът подава и декларация по образец, че отговаря на условията на чл. 4, ал 1 – Право да избират имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не са поставени под запрещение, нито изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Срокът за подаване на това заявление е до 17.05 2009 г. Заявлението е по образец №13 на ЦИКЕП и може да се изпрати по e-mail, fax или по поща. Когато заявлението се изпраща по еmail следва да се попълни и подпише собственоръчно и да се изпрати сканирано (чл. 8, Решение #20 на ЦИКЕП).

Само за български граждани живеещи в ЕС: ако българските граждани, които желаят да гласуват за ЕП се намират в страна-член на ЕС, в срок до 17.05.2009 г. трябва да изпратят и втора декларация, образец №14, с която декларират, че не са се записали да гласуват за представители в ЕП на страната на пребиваване (приемащата страна-член на ЕС).

Гласуването се осъществява в разкритите избирателни секции, които трябва да бъдат публикувани от посолството на Република България в съответната страна.

Натиснете тук, за да прочетете извадки от закона можете да прочете тук

Решение на ЦИКЕП относно реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните
списъци и образуване на избирателните секции

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ образец 13

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ образец 14

3. Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, трябва да подаде декларация за желанието си да гласува на 07.06.2009г. в общината, където е временната или постоянната му регистрация. Ако няма такава, трябва да си направи. В противен случай няма да може да гласува. Крайният срок за подаване на тази декларация е 27.04.2009г.Натиснете тук за да прочете извадки от закона за избиране на представители в Европейския парламент, касаещи горния текст.

Вашият коментар