Предизборна платформа 2014

За сваляне: Предизборна платформа на Зелените 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ЗЕЛЕНИТЕ

Избори за 43-то Народно събрание 2014

 

logo_550x318

ЧИСТА ПРИРОДА. ЧЕСТНА ПОЛИТИКАРЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО

Пряка демокрация

 • Предизвикване на национален референдум с подписка от 50 000 избиратели, а на местен референдум – с подписка от 4% от избирателите в съответните райони.
 • Въвеждане на референдум-вето за отхвърляне или потвърждаване на вече приет от законодателната или изпълнителната власт акт като средство за граждански контрол.
 • Отпадане на ограниченията, при които гражданите могат да вземат преки решения. Пряка и незабавна правна сила на решенията, взети от гражданите на легитимен референдум.

Прозрачност и контрол

 • Държавата да влезе в контролните си функции – регулаторните органи реално да защитават правата на гражданите. Публичност на всички заседания и документи на държавната и общинската администрация.
 • Контрол над институциите. Индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (МС, общински съвети и др.).
 • Фокус върху разработката на електронно правителство. Безплатен електронен подпис за граждани и обществени организации. Възможност за електронно гласуване. Функционални и леснодостъпни здравни, социални, данъчни, правни услуги.
 • Ясни равноправни общи условия за участие в различните видове избори на физически лица, граждански сдружения, инициативни комитети, политически партии и коалиции.
 • Задължителна гражданска квота при оценяването и приемането на членовете на ЦИК. Пълна равнопоставеност при стартирането на нов изборен процес. Ограничаване привилегиите на парламентарно представените партии.

Работеща съдебна система

 • Гарантиране на независимост на сдебната система. . Висшият съдебен съвет (ВСС) да бъде съставен от две камари: съдийска (съставена от съдии и обществена квота) и прокурорска (съставена от прокурори, следователи и обществена квота) с различни правомощия за влияние върху кариерното израстване в системата.
 • Осигуряване на възможността гражданите да сезират пряко конституционния съд, както и отпадането на понятието „правен интерес”, когато се касае за дела от обществен интерес.
 • Реална атестация – оценка на качеството на работата на съдиите по делата. Стандарти за атестация, които да се прилагат еднакво за всички.
 • Електронно деловодство и реално случайно разпределяне на делата на съдиите.
 • Съживяване на Института на съдебните заседатели, който дава възможност на гражданите да участват активно в съдебните производства като участват и в състава на органа призван да реши делото- с нова процедура за номиниране и  избор, както и осъвременяване на правомощията им.
 • Осигуряване на ефективна възможност за  правна помощ на различните групи в неравностойно положение.

Вътрешен ред

 • Реформа на системата за допускане и използване на специални разузнавателни средства (СРС) и гаранциите за защита правата на гражданите чрез създаване на независима институция по контрола върху използването на СРС.
 • Категорично налагане на презумпцията, че основната дейност на полицията е защитата на гражданите от насилие и посегателство върху имуществото им. Недопускане на полицейско насилие и превишаване на правата от полицията спрямо гражданите.
 • Преработка на законодателството за превенция и контрол върху конфликта на интереси и закона за лобизма.

ПРЕМАХВАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ, СПРАВЕДЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ. ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

 • Създаване на законови условия за развитие на семейния, дребния и средния бизнес. Преференции за развитието на екологично отговорна индустрия и зелен бизнес, биоземеделие, устойчив и алтернативен туризъм, използване на ВЕИ в домакинствата, енергийна ефективност.
 • Прекратяване на държавното подпомагане на икономически неефективни и опасни за здравето и околната среда производства. Пренасочване на тези средства към преквалификация на освободените работници, както и към програми за стимулиране на предприемачеството.
 • Недопускане на фирми, регистрирани в офшорни зони до участие в обществени поръчки и проекти, свързани с използването на обществено имущество, публични средства и природни ресурси.
 • Ефективен контрол с участие на гражданите върху решения на изпълнителната и местната власт, разработка на политики и законодателни актове, свързани с развитие на електропреносната и ВиК мрежата, железопътната и пътната инфраструктура и друга стратегическа инфраструктура. Прозрачност и публичност при тяхното управление. Регулаторите да служат на потребителите, а не на едрия бизнес.
 • Гражданска квота в Комисията за защита на потребителите.
 • Въвеждане на пределни такси за различните банкови услуги. Нулева такса за предсрочно изплащане на кредити. БНБ да бъде ефективен регулатор на търговските банки и да следи да не се нарушават правата на клиентите им.
 • Изземване на активи на кредитополучатели само след съдебно решение. При обезпечени банкови кредити – отговорността на кредитополучателя да бъде само до размера на обезпечението. Въвеждане на финансов омбудсман.

Данъчна система

 • Въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Запазване на нивото на облагане от 10% на доходи до 6000 лева на месец. Прогресивна ставка за облагане на доходите над 6000 лева.
 • Премахване на авансовия данък за бизнеса. Намаляване на дискриминационния данък върху печалбата на едноличните търговци от 15% на 10%.
 • Данъчни и кредитни преференции за иновативни предприятия. Приоритетно развитие на информационните технологии.
 • По-високи данъци и мита за замърсяващи околоната среда производства, продукти и услуги. Данъчни облекчения за зелени производства и услуги.
 • Премахване излишната административна тежест. Намаляване на разрешителните режими и административни такси за малкия и среден бизнес.
 • Правилата, регулиращи дейността на бизнеса да бъдат съобразени с обема на дейността, с тенденция за максимално облекчаване на малкия и среден бизнес.
 • Въвеждане на по-строги санкции при нарушаване на трудовото законодателство и за безопастност и здраве на работното място.

Устойчив транспорт

 • Железопътният транспорт – основа на инфраструктурата. Приоритетно обновяване, модернизиране на жп мрежата и подвижен състав на БДЖ. Включване на България в европейската високоскоростна жп мрежа.
 • Създаване на стратегии за зелен обществен транспорт, които да включват мерки за стимулиране на развитието на градския електротранспорт и на интермодални транспортни центрове. Развиване на водния транспорт по река Дунав и по Черноморието при строго спазване на екологичните норми.
 • Създаване и прилагане на стратегическа и нормативна база за активно развитие на велосипедния транспорт. Изграждане и поддържане на адекватна вело-инфраструктура.

Селско стопанство

 • Стимулиране на местното производство, местните пазари и премахване на пречките пред преките продажби на преработената земеделска продукция и услуги на крайния потребител.
 • Подкрепа за биологичното производство и агроекологичните практики, включително възстановяване плодородието на почвите. Подкрепа за производството на качествена земеделска продукция.
 • Справедливо разпределяне на европейските субсидии, насочване на субсидиите към малките и средните фермери, които са свързани пряко с живота на село. Подкрепа за младите фермери и хората, които желаят да се занимават със земеделие и водят природосъобразен живот в селските райони.
 • Подкрепа за опазването и развитието на традиционните култури, породи и  и отрасли като животновъдство, пчеларство, зеленчукопроизводство и овощарство, подсигуряващи качествена храна за българските потребители. Забрана на неоникотиноидните пестициди, които имат доказано негативно въздействие върху отглеждането на пчели.
 • Пълна забрана и строг контрол за засаждане на култури от генномодифицирани организми (ГМО) и ясно обозначаване на храните, съдържащи ГМО съставки.
 • Поддържане на национална геномна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни, както и създаване на икономически стимули за разпространението и отглеждането им.
 • Промяна на механизма за формиране на такса смет. Въвеждане на концепцията „Нулеви отпадъци”, при която всеки елемент на даден продукт може да се използва повторно след изтичане на полезния му живот.
 • Създаване на правна рамка, позволяваща отглеждане на индустриален коноп и развитие на производства свързани с него, съответстваща на добрите практики в ЕС.

Енергийна независимост

 • Въвеждане на допълнителни стимули за използване на органични отпадъци за производство на биогаз, биогорива, както и насърчаване на домашното компостиране с цел оползотворяване на този пренебрегван до момента ресурс.
 • Постигане на енергийна независимост на България: през 2035 г. страната трябва да е независима от вносни енергийни източници, вкл. ядрени, а през 2050, свободна от използване на изкопаеми горива.
 • Приемане на Национална енергийна стратегия до 2025 г., която поставя като основен приоритет подобряване на  енергийната ефективност в домакинствата и бизнеса (четирикратно намаляване на енергийния интензитетна българската икономика) и увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общия енергиен микс на страната до 35-40% с приоритет- стимулиране използването на ВЕИ в домакинствата, малките и средните предприятия и селското стопанство.
 • Всеки гражданин да има право да избира доставчика си на енергия. Възможно най-бърза либерализация на енергийния пазар, електроснабдяването и собствеността върху електроразпределителните мрежи.
 • Ревизия на енергийното законодателство и на законодателството по промените в климата, за да се гарантира постигане на по-висок дял на ВЕИ и прилагане на най-добрите практики за нисковъглеродната икономика, базирана на минимални емисии на парникови газове.
 • Децентрализация на производствените мощности на електрическа енергия, при която 70% от енергийните нужди на страната да се задоволяват приоритетно от семейни, кооперативни и дребномащабни инсталации и местни източници. Използването на защитени зони или плодородни земи за инсталиране на ВЕИ мощности да бъде ограничено до абсолютен минимум.
 • Прилагане на ефективни механизми за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността, търговските, жилищните и административните сгради.
 • Цялостна ревизия на електрическите централи в България относно целесъобразността и законността на предприеманите действия по време на тяхната експлоатация.
 • Нови енергийни мощности, които да се изграждат предимно на базата на фотоволтаици, слънчеви, термални, геотермални, вятърни, биомаса и биогаз технологии, а изграждането на нови ВЕЦ да бъде разрешавано само след внимателна преценка на разходите и ползите за местните общности и влиянието им върху околната среда.
 • Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да има структурата и ресурса, обезпечаващи изпълнението на държавната политика в областта на ВЕИ и енергийната ефективност.
 • Поетапно намаляване на дела и пълно отпадане на атомната енергетика в България до 2035г.
 • Продължаване на цялостната ревизия на дейността на ДКЕВР и НЕК, както и въвеждане на форми за обществена регулация на свързаните с разпределението на произвежданата енергия и нейното изкупуване дружства. Разпускане на Българския енергиен холдинг.
 • Прилагане на строги санкции спрямо ТЕЦ, които нямат или изключват своите сероочистващи инсталации, включително и пълното спиране на дейността им.

КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Зелените работим за цялостна смяна на модела на здравноосигурителната система. Сегашната е доказала, че не е ефективна и не работи в полза на пациента.

Приоритети в нормативната база

 • Изработване на национална здравна карта, която да бъде осъвременявана ежемесечно и реално да показва картината на здравеопазването в страната. Това означава всеки гражданин да има възможността да види в района, в който се намира, какви специалисти работят, какви липсват, какви изследвания може или не може да си направи.
 • Въвеждане на „електронно здравеопазване”, лична електронна здравна карта, регистрация за лечение, пациентски информационни системи, здравна статистика и др.
 • Подготовка и въвеждане на „диагностично-свързани групи” като система за отчитане на дейност и финансиране на здравните заведения, вместо сега съществуващата система на т.нар. „клинични пътеки”, при които фокуса е почти изцяло върху едно основно заболяване, а не се проследява цялостното състояние на пациента.
 • Развитие на извънболничната помощ и програмите за профилактика и превенция, така че само малък процент от пациентите да се налага да бъдат хоспитализирани.
 • Равнопоставеност на лечебните заведения при осъществяване на дейността им и въвеждане на съответстващи изисквания, спрямо обема и функциите на лечебното заведение.
 • Отпадане на лимитирането на дейностите в болничната помощ и премахване на регулативните стандарти, които определят брой или стойност на отделните видове дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ. Замяната им с правилата на медицина, базирана на доказателствата, и следователно, доказана необходимост на назначените медицински изследвания и процедури според заболяването.
 • Създаване на независима секция в Българската агенция по акредитация, съставена от членове, избрани с консенсус от практикуващите лабораторни лекари в страната, работеща по правилата на Европейската асоциация по акредитация (ЕАА).
 • Обезвреждане на опасните болнични отпадъци и отпадъците от медицинската дейност да се извършва по съвременни и безопасни технологии и на подходящи местоположения.
 •  Въвеждане на  институцията „медицински контрол”, независима от НЗОК, във всяко едно лечебно заведение. Тези специалисти (завършили медицина и медицинска администрация, не членове на лекарския съюз)да осъществяват реалния контрол и защита правата на пациентите спрямо диагностициране, лечение, отношение и заплащане.
 • Развитие на психиатричната помощ, особено във времената на обществена криза.
 • Регламентиране на психологична профилактика и терапия, както и прекратяване на практиката да се „произвеждат” психотерапевти по непълни програми.
 • Превенцията и борбата с наркоманиите да е поставена не на принципа на стигмата и презумпцията за виновност, а на правата на човека и хуманността.

Здравно осигуряване

 • Законова гаранция, че набраните средства от здравноосигурителните вноски на гражданите ще бъдат използвани само и единствено за плащания на здравните дейности, осигурени по ред и закон от доставчиците на тези дейности – лечебни заведения, лекари и медицински специалисти.
 • Създаване на пряка конкуренция и равнопоставеност между НЗОК и частните здравно-осигурителни фондове (ЗОФ), възможност за различно от НЗОК здравно осигуряване. Въвеждане на различни здравни пакети. Възможност за избор на здравноосигурителен фонд.
 • Гарантиране на поетите ангажименти от държавното управление и изпълнителната власт, за осигуряване в пълен размер на лицата, задължително осигурени от държавата, пенсионери, деца и т.н.

Качествена медицина

 • Създаване на национални профилактични програми с цел превенция, ранна диагностика и съответно ранно лечение на значимите заболявания.
 • Запазване на конкурентното начало, включително и при достъпа до европейските фондове касаещи здравеопазването, предназначени за подобряване на материалната база, апаратурното обезпечение и опазване на околната среда. Средствата предвидени за подобряване на материалната база да не надхвърлят 30% от бюджета на болничните заведения.
 • Създаване на съвременни програми за обучение на специализиращите лекари, съобразени с последните достижения на медицината. Промяна в системата на специализация и осигуряване на адекватни условия за труд и заплащане за младите лекари и специализанти.
 • Реално взаимодействие и екипна работа с лечебните заведения от специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) и общопрактикуващите лекари.
 • Отпадане на излишни специализации, задължително изисквани от НЗОК (например специализацията по „обща медицина” за личните лекари, без която те не могат да практикуват). Подобен вид специализации обслужват интересите на малка група преподаватели и чиновници, а не на пациента.
 • Стимулиращи конкретни мерки по отношение на недостигащите здравни кадри, което означава държавната поръчка реално да осигурява необходимите кадри за здравната система.
 • Гарантиране на законното право на труд на лекарите и заетите в здравеопазването, чрез остойностяване на техния труд в болничната помощ, което ще осигури справедливо и устойчиво заплащане, предвидимост на кариерното им развитие.
 • Декриминализация на сортовете коноп и продуктите от него, подходящите за лечение на широк набор от заболявания.

Спешна помощ

 • Реформа в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Зелените не можем да приемем състоянието на неравнопоставеност на гражданите според местоживеенето им.
 • Ангажимент на общините за осигуряване на неотложната помощ, вменена на общопрактикуващите лекари и заведенията от специализирана извънболнична медицинска помощ по действащото законодателство. Райониране на центровете (болниците) за изпращане на спешните състояния по системата – кой е най-близо-кой да помогне, според компетентността и възможностите.

ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

 • Ангажимент за припознаване на образованието като основен приоритет на българската държава, а икономиката на знанието като устойчив модел на производство с висока добавена стойност и потенциал за растеж, в съответствие с европейската стратегия „Европа 2020”.

Средно образование

 • Модерни методи за образование. Прилагане на най-добрите световни практики в насока реформа на методиките на преподаване в училищата. Планирано преминаване от модел, основан на знания, към модел, основан на адаптивни и практически умения, целеви компетентности, ценности и екипна работа.
 • Достоен учителски труд. Активно разработване на стратегия за мотивация на учителите в диалог с всички заинтересовани страни. Работа в посока повишаване обществения престиж и признание на учителската професия. Цялостна промяна на формирането на бюджета и отношението на държавата към образование и наука. Повишаване на заплащането на учителите спрямо техните квалификации и постижения.
 • Ефективна училищна администрация. Намаляване на административната натовареност на учителите чрез ускорено интегриране на подходящи софтуерни решения. Повишаване на компютърната грамотност в образователните институции на всички нива.
 • Диалог с родителите. Повишаване на ролята на училищните настоятелства в дейността на училищата с активно родителско участие. Въвличането на родителите и възрастните в образователния процес.
 • Практически насочено образование. Подобряване на кариерното ориентиране в средното образование чрез създаване на „кариерни центрове” във всяко учебно заведение, в които учениците да могат да се консултират с квалифицирани специалисти. Сериозни стъпки за целенасочено развитие на актуални софтуерни компетенции на ниво средно образование. Акцент върху владеенето на чужди езици.
 • Възстановяване като свободно-избираема подготовка в горния курс на средните училища, както и на извънкласните занимания по изкуство, училищни хорове, оркестри и танцови състави, финансирани от бюджета европейските фондове. Инициативи и механизми за връщане на масовия спорт в живота на децата. Засилен акцент върху летните форми на обучение – детски лагери, академии, зелени училища.
 • Образование за развитие, гражданско образование и социални умения.
 • По-задълбочено застъпване в средното образование на темите, касаещи опазването на околната среда, гражданското общество, държавното устройство, устойчивото развитие и основни човешки права.

Висше образование и наука

 • Промени в модела на финансиране – сегашният модел на финансиране на университетите, който е силно зависим от броя записани студенти, води до понижаване на критериите на образованието и обезценява дипломите. Финансирането трябва да бъде тясно свързано с качеството на образователния продукт.
 • Стратегическо планиране на квалифицирани кадри, в диалог с бизнеса, браншовите и гражданските организации.
 •  По-адекватно разпределение на средствата за държавни поръчки на база реалните нужди на икономиката и подготвеност на учебните заведения да предоставят нужната квалификация.
 • Достъпно висше образование. Дискусия в посока оптимален подход за намаляване размера на студентските такси и осигуряване на достъп до преференциални нисколихвени студентски заеми.
 • Престиж и качество на образованието. Независима акредитация на университетите и на образователния им продукт на базата на  установени критерии на международно ниво, допълнени в диалог с всички заинтересувани лица.
 • По-активен диалог между бизнеса и академичния състав за актуализиране на учебните програми и на методиките на обучение, включително с проучване на добри практики от чужбина.
 • Развитие на България като научно средище с цел изграждане икономика на знанието и международен престиж. Данъчни облекчения за бизнеса и физически лица за съфинансиране на научни и инвационни центрове.
 • Подкрепа на младите учени. Иницииране на дискусия за оптимално използване на механизма за проектно финансиране на научни изследвания на млади учени. Стимулиране развитието на наука в университетите.

ЗАПАЗЕНА ПРИРОДА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА

 • Ясен ангажимент на държавата към опазването на природните богатства и биоразнообразието в България. Включване на водите и горите като национално богатство в Конституцията на Република България.
 • Предприемане на участие в регионални и трансгранични инициативи за опазване на биоразнообразието като основа за  сътрудничество и устойчиво развитие на  Балканите и Европа. Изпълнение на националните ангажименти по ключови европейски и международни документи в областта на биоразнообразието и контрол по спазването им.
 • Популяризиране на природното и културното богатство на България и ползите от опазване на  биоразнообразието, защитените територии и зони, и екосистемните услуги.

Отговорно управление на защитените територии и зони

 • Въвеждане на работеща система – управление и контрол по места и райони- за спазване режимите на защитените територии и зони, и разпределяне на отговорностите и ефективно участие на различните заинтересовани страни в управлението на защитените зони и територии.
 • Създаване на Агенция за защитените територии и зони, която да координира и направлява дейностите по управление, мониторинг и участие на различните собственици и други заинтересованите страни.
 • Популяризиране на ролята за защитените зони и територии. Подобряване на  Националната система за мониторинг на биоразнообразието.
 • Издаване на заповеди за обявяване на всички защитени зони с ясни цели на опазване и режими, приоритетно за зоните по Черноморското крайбрежие и морската акватория.
 • Подпомагане и разширяване на дейността на дирекциите на националните и природните паркове в България, и Асоциацията на парковете в България.
 • Обявяване на нови природни/биосферни паркове с участието на местните заинтересовани страни за стимулиране  дейностите по опазване на околната среда и  подобряване на социално-икономическите условия за живот в близост до защитени територии.
 • Привличане на природосъобразни инвестиции, включително и за развитие на екологичното образование и наука.

Спиране на незаконните строежи и възстановяване на увредени местообитания

 • Спиране застрояването на Черноморското крайбрежие и обявяване на парк Българско черноморско крайбрежие, който да защитава крайбрежните местообитания и пейзажите, и да създава условия за устойчив туризъм. Забрана за дънното тралене в българската акватория на Черно море.
 • Прекратяване на незаконното строителство и рекултивация на увредените терени в Пирин, Рила, Витоша, Родопите, Стара планина, Средна гора, Странджа и във всички останали горещи точки с висока природна значимост.
 • Координирани действия на държавата с участие на граждански групи, НПО и отговорните министерства и институции за по-голяма прозрачност и независимост при издаването на екологични оценки(ЕО), оценки за съвместимост(ОС) и оценки за въздействието върху околната среда(ОВОС).
 • Възстановяване на давността на решенията по ОВОС и ЕО без възможност за удължаване, задължително публикуване на цялата документация по процедурите ОВОС, ЕО и ОС и водене на единен регистър на издадените решения на национално ниво.
 • Разработване на национална методика за провеждане на ОС, включително и на оценка на кумулативния ефект от инвестиционни предложения, планове и програми върху състоянието на природните местообитания и видовете в защитените зони. Въвеждане и прилагане на ръководни документи на Европейската комисия, свързани с устойчивото земеползване, вятърната енергия и неенергийната добивна промишленост в и около зони от мрежата Натура 2000.
 • Прекратяване на концесионни договори, които увреждат природното и културното наследство, здравето на населението и икономическите интереси на държавата.

Финансиране на опазването и осигуряване на поминък в защитените зони и територии

 • Повишаване на финансовите стимули за собствениците, които опазват или отговорното стопанисват обекти и територии, попадащи в защитени зони и територии.
 • Разработване и прилагане на рамка за финансиране на дейностите в Националната екологична мрежа, включително защитените зони и територии.
 • Качествено планиране на агроекологичните мерки и компенсаторните мерки по Натура 2000 в Програмата за развитие на селските райони, както и подобряване на административното управление на програмата от страна на Министерство на земеделието и храните.
 • Популяризация на мрежата Натура 2000 и ползите за селските стопани от нея.
 • Подкрепа на дейността на гражданските групи и НПО, работещи за природосъобразно развитие на селските райони и екологично земеделие. Създаване на рационална система и практическа методика за остойностяване на екологичните услуги на национално, регионално и местно ниво, съобразени с конкретните условия в България.

Опазване и устойчиво ползване на горите

 • Поставяне под строга защита на вековните гори в България включително последните оцелели девствени гори. Строг контрол върху устойчивото ползване на горските ресурси.
 • Осигуряване на реално многофункционално управление на българските гори чрез съчетаване на икономически, социални и екологични изисквания при дейностите в горите, както и въвличане на обществеността в процесите на взимане на решения
 • Намаляване на ползването на дървесина от държавните гори до нивата от 2005 г. Възстановяване на стопанската самостоятелност на горските стопанства и закриване на междинните звена – регионалните предприятия.
 • Сертифициране на всички държавни и общински гори по утвърдени международни стандарти, които гарантират запазването на екологичната роля на горите и едновременно позволяват природосъобразно производство на дървесина. Стимулиране на частните собственици на гори, сертифицирани по такива стандарти.
 • Изискване за сертификация на хартия и дървесни продукти при доставки за администрацията, плащани с публични средства.
 • Пълен достъп на обществеността до лесоустройствените проекти (горската база-данни), които да бъдат публикувани в цифров формат на уебсайта на Изпълнителната агенция по горите и общините.

Опазване на водите и управление на риска от наводнения

 • Въвеждане на интегрирано управление на водите, което съчетава екологичните изисквания, социалните нужди, икономическа обоснованост и общесвено участие.
 • Комплексни мерки за пълно и ефективно прилагане на законодателството за опазване и устойчиво ползване на водите.Качествено планиране и финансово подплатено изпълнение на плановете за управление на речните басейни и други стратегически и планови документи в областта на водните ресурси и ВиК инфраструктурата.
 • Забрана за добив на инертни материали от речните корита.
 • Подготовка на качествени планове и системи за управление на риска от наводнения,базирани на най-добрите световни и европейски съвременни практики с икономически оправдани и екологично устойчиви превантивни мерки и дейности.
 • Изясняване на собствеността и отговорността по управлението на съораженията за борба с риска от наводнения и язовирите.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПЛАНИРАНЕ

 • Предоставяне правото на граждани, граждански и професионални сдружения да обжалват строителни разрешения и устройствени планове без да е необходимо да доказват пряк интерес.
 • Преработка на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и произтичащите от него наредби, с пряко участие на всички заинтересовани страни и привеждането му в съвременен и работещ закон, съобразен с европейските стандарти.

ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 •  Строги изисквания за запазване на паметниците на културата и разработка на активна стратегия за финансирането на възстановяването им.
 • Запазване статута на архитектурните резервати. Оценка и разработка на мрежата от архитектурни резервати и обекти на световното историческо наследство.
 • Акцент върху развитието на местните занаяти и традиции.
 • Развитие и стимулиране на културния туризъм чрез разработване на атрактивни информационни материали,национални и регионални туристически продукти и др.
 • Въвеждане на добри практики от световния опит при управление на туристическите локации с висок културно-исторически потенциал. Интегриране на новите технологии в управлението на културните паметници и повишаване бюджета за култура.

    ФИНАНСИ И БАНКОВА СИСТЕМА

 • Незабавно предприемане на стъпки за присъединяване на България към Европейския банков съюз, което ще подобри регулацията на търговските банки.
 • Приемане на европейското банково законодателство, в частта за изплащане на гарантираните банкови депозити, в срок от 20 дни от спирането на достъпа на вложителите до собствените им пари.
 • Отказ от приемане на извънредни закони за всяка фалирала банка.
 • Намаляване на тавана на таксите, събирани от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
 • Публична продажба на минимални пакети от държавните дружества на фондовата борса, с цел по-голяма прозрачност и контрол върху техните сделки, както и набиране на допълнителни средства в Сребърния фонд за пенсионно осигуряване.

logo_550x318

ЧИСТА ПРИРОДА. ЧЕСТНА ПОЛИТИКА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За сваляне: Предизборна платформа на Зелените 2014