Кандидати на Зелените в Пловдив – номер 4 в бюлетината

Кандидат за кмет на община Пловдив

Арх. Петранка (Петя) Енчева Владимирова

Кандидати за общински съветници

1.       Арх. Петранка (Петя) Енчева Владимирова
2.       Георги Румянов Стойчев
3.       Милена Иванова Найденов
4.       Павел Джованов Чемишанов
5.       Кирил Димитров Ценев
6.       Андрей Иванов Киряков
7.       Иван Николов Джеферов
8.       Богдана Иванова Петрова
9.       Диана Георгиева Хитева
10.   Мирослава Христова Христева
11.   Илия Николаев Кърджанов
12.   Димитър Атанасов Сандев

Кандидати за районни кметове

  • Андрей Иванов Киряков – кандидат за районен кмет на район Централен, Община Пловдив
  • Георги Руменов Стойчев – кандидат за районен кмет на район Тракия, Община Пловдив
  • Кирил Димитров Ценев – кандидат за районен кмет на район Западен, Община Пловдив
  • Милена Иванова Найденова – кандидат за районен кмет на район Северен, Община Пловдив
  • Мирослава Христова Христева – кандидат за районен кмет на район Източен, Община Пловдив
  • Павел Джованов Чемишанов – кандидат за районен кмет на район Южен, Община Пловдив

Повече за кандидатите в Пловдив

Приоритети на Зелените за община Пловдив

Зеленина
·         Удвояване площта на зелените територии в град Пловдив до 2019г.
·         Данъчни преференции за гражданите, участващи в озеленяването и поддържането на междублоковите пространства.
·         Опазване, възстановяване и разумно управление на защитените зони и територии в града –поречието на река Марица, крайречните гори и тепетата.
·         Облагородяване и поддържане на зелените площи около река Марица и провеждане на широк обществен дебат за бъдещото и използване от гражданите.
·         Поддържане на градските градини и зелени площи. Прекратяване на практиките по изсичането на здрави дърветата.

Чистота
·         Провеждане на информационна кампания за ограничаване емисиите от битовото отопление и транспорт. Включване на училищата в кампанията.
·         Пренасочване на средствата за енергийните помощи от отопление с твърдо гориво в изграждане на енергийно независими системи.
·         Закупуване на модерни машини за миене и засмукване на листа и прах от улиците. Редовно миене на улиците във всички квартали.
·         Увеличаване на санкциите при замърсяване на обществените територии, граждански контрол.
·         Въвеждане на ефективна система за разделното събиране и обработване на отпадъци.

Транспорт
·         Данъчни облекчения за собствениците на автомобили с газови уредби и електромобили.
·         Синхронизиране на зелената светлина на светофарите в града.
·         Въвеждане на система за ефективен контрол и санкции на неправилното паркиралите МПС.Ангажиране на общинските предприятия за охрана с тази дейност.
·         Съединяване на мрежата от велосипедни алеи. Въвеждане на система за отдаване на велосипеди под наем и изграждане на велостанции.
·         Преминаване към релсов и модерен и безопасен тролейбусен градски транспорт.
·         Премахване на ограничителния режим  за придружителите и притежателите на пътни карти за градския транспорт.
·         Разработване на модел за популяризиране на схеми за споделено пътуване и ограничаване ползването на лични МПС.

Култура
·         Максимално ефективна и ползотворна работа по организацията на Пловдив 2019. Прозрачност при управлението на финансите по проекта, както и при взиматено на решения и при провеждането на конкурси.
·         Превръщане на рушащото се кино „Космос“ в младежки културен център.
·         Ремонт и експониране на пл. Централен и Римския форум. Свързване на пешеходната зона по ул. Княз Александър I Батенберг с Цар-Симеоновата градина.
·         Запазване автентичността на Небет тепе и Античния театър.
·         Обществен дебат за бъдещето на Тютюневите складове. Трансформиране на рушащите се сгради в пространство за култура и изкуство.

Работа/Икономика
·         Намаляване бюрократичната тежест върху предприемачите при стартиране на бизнес начинание.
·         Привличане на инвестиции за зелени и устойчиви бизнеси с висока добавена стойност.
·         Предоставяне на достъп на гражданите до общинска земя за градско фермерство.
·         Нови общински зеленчукови пазари в Пловдив за местните производители. Насърчаване на „фермерските пазари“.
·         Създаване на Младежки бизнес-инкубатори, поддържани от общината.
·         Преференции за местните инвеститори. Намаляване размера на патентния данък.

Строителство
·         Дългосрочно планиране, качествен ремонт и поддръжка на разбитите тротоари.
·         Строителство на общински спортни площадки и открити плувни басейни в кварталите на града.
·         Основен ремонт и лицензиране на общинските стадиони, достъп за детски спортни групи.
·         Строителство на паркинги на подходящи общински терени във всеки един от районите на града.
·         Изграждане на достъпна за хора с увреждания околна среда – улични тротоари и обществени сгради. Светофарни уредби с подходящи структура, конфигурация и звуков сигнал.

Прозрачна община
·         Използване на Европейските фондове от общината само след обществено обсъждане.
·         Провеждане на градски референдуми по ключови за град Пловдив проблеми.
·         Публикуване на всички актове на кмета, районните кметове и Общинския съвет на интернет страницата на Община Пловдив.
·         Създавне на електронен Портал за комуникация на гражданите с администрацията – максимално бърза и ефективна реакция на въпроси и сигнали.
·         Публикуване на отчетите на общинските дружества на всяко тримесечие.

За контакти

Добромира Григорова, тел. 0888435021, е-mail: plovdiv @ zelenite.bg, www.plovdiv.zelenite.bg