Кандидати на Зелените в Благоевград – номер 13 в бюлетината

Кандидати за общински съветници

1. Наталия Димитрова-Попова
2. Иван Джабиров
3. Венцислав Ненков

Повече за кандидатите

Приоритети на Зелените за община Благоевград

  •  Пряко участие на гражданите в управлението на общината, което включва: участие в разработката на ключови стратегически документи за местно развитие (Общински план за развитие, общи и подробни устройствени планове, отраслови стратегии за развитие и др.); участие във взимането на решения по изпълнението на тези документи; организиране на местни референдуми и допитвания при изграждане на ключови инфраструктурни проекти от национално и регионално значение на територията на община Благоевград.
  • Опазване и разширяване на зелената система на общината и междублоковите пространства, което включва: финансиране на проекти за опазване и разширяване на зелената система на общината, поддръжка на междублоковите пространства, спортните площадки и съоръжения чрез общинския бюджет и фондовете на ЕС; заделяне на средства от общинския бюджет на конкурсен принцип за малки проекти на граждани и НПО в тази област.
  • Стимулиране на местното социално-икономическо развитие чрез създаване на предприятия в областта на ИКТ и иновациите, което включва: стимулиране на предприемачеството сред младите хора чрез директни стимули от общинския бюджет за подпомагане на стартиращи фирми на млади предприемачи в областта на ИКТ и иновациите, като например: предоставяне на общински помещения, организиране на обучения, форуми и конференции за промотиране на местния бизнес и пр.
  • Подобряване на условията за масов спорт в общината, което включва: подобряване на инфраструктурата в училищата и спортните площадки, създаване на стимули за увеличаване на броя на спортните клубове и броя на посещаващите ги; осъществяване на проекти за развитие на масовия спорт и туризъм в общината с общинско и европейско финансиране.

За контакти

Наталия Димитрова, e-mail: natalia.dimitrova @ zelenite.bg, тел. 088 401 8708