Кауза Отпадък = Ресурс

Отпадък = Ресурс

Зелените работим за запазването на първичните ресурси на Земята за идните поколения, като същевременно не им завещаваме огромни сметища и замърсяващи инсталации, като инсинератори за изгаряне и площадки за депониране на отпадъци.

Зелените споделяме концепцията за „нулеви отпадъци”, според която отпадъкът е ресурс! Тя е вдъхновена от устойчивите цикли в природата, където отпадните продукти от едни процеси са ресурси за други. Нулеви отпадъци oзначава проектиране и управление на продуктите и процесите по начини, които драстично намаляват обема и елиминират токсичността на отпадъците. Този подход запазва и възстановява всички ресурси, без да ги изгаря или погребва в сметища. Изпълнението на местни инициативи за нулеви отпадъци елиминира изпускането на емисии във въздуха, водата и в почвата, които могат да са опасни за здравето на хората, животните и растенията.

Зелените оказваме подкрепа за създаването и развитието на центрове за повторна употреба и поправка, рециклиране и компостиране, паркове за възстановяване на ресурсите и еко-индустриални паркове. Също така, стимулираме инициативи и подходи за анализ на жизнения цикъл на произведените продукти.

Вашият коментар