Кауза Устойчив риболов

Зелените за Устойчив риболов

Зелените подкрепяме устойчивия риболов – риболовът, който е традиционен, дребномащабен и не използва унищожителни практики като тралирането на морското дъно. Подкрепяме крайбрежните рибари, които се грижат за морето и за река Дунав. Това е част от политиката ни за развитие на малкия и семейния бизнес.

Искаме да има риба в морето и в реките и след 10 години, а за това трябва да дадем възможност на екосистемите да се възстановят. Трябва да има повече морски резервати и защитени зони – за да има и повече живот в морето.

Сред мерките, заложени в нашата програма са:
– Стриктно регулиране на индустриалния риболов, вкл. временни забрани върху риболова на определени видове със стопанска значимост.
– Забрана на дънния риболов (чрез тралиране) в Черно море.
– Насърчаване на устойчивото рибовъдство и провеждане на редовни зарибителни мероприятия из водоемите с местни видове риби.
– Управление на рибовъдните стопанства, съчетано с опазване на животинските видове и растителността, в това число опазване и възстановяване на влажни зони, важни за опазване на биоразнообразието и естественото възпроизводство на рибните ресурси, включително заливните низини покрай р. Дунав и големите вътрешни блата.
– Засилване на контрола от страна на подразделенията на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури върху бракониерството из водоемите на България.

Вашият коментар