ВАС потвърди – избирателните комисии са над закона, а резултатите от изборите са въпрос на „творческа дейност“

Позиция на ПП „Зелените“
10 август 2016 г.

През м. юли 2016 г. Върховният административен съд (ВАС) очаквано потвърди решението на Административен съд София-град (АССГ), с което бяха отхвърлени жалбите за избора на общински съветници в София, като изцяло поддържа спорните мотиви на АССГ и създава опасна практика, която „бетонира“ възможността за договорки между членовете на секционните избирателните комисии (СИК) и така „легитимира“ практиките за преразпределение на действително подадени гласове чрез анонимни, немотивирани поправки в изборните протоколи от членовете на СИК.

При определяне на състава на ВАС, който разгледа делото за избора на общински съветници в София, не бяха допуснати журналисти, чието присъствие да гарантира на обществото, че е спазен принципът на случайно разпределение на делата. Още от този момент възникнаха съмнения за изхода на делото.

Особено притеснително е страновището на ВАС, че „липсата на каквито и да били поправки в оспореното съдържание на протоколите на СИК, липсата на спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини, липсата на особени мнения на членовете на комисиите, както и липсата на постъпили жалби и възражения, не дават основания за повторното преброяване на бюлетините, в които са отразени гласовете на избирателите“.

Фактически  ВАС е възприел изключително спорното становище на АССГ, че протоколите на СИК и ОИК не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, като е обосновал това с нелогични мотиви, а именно, че присъствието на застъпници и фактът, че членовете на секционните избирателни комисии са от различни политически сили, според съда, са гаранция за законосъобразните действия на членовете на секционната избирателна комисия, при провеждането и отчитането на изборните резултати. На практика, ВАС установява безконтролност на секционните избирателни комисии. Ако членовете на определена СИК се договорят по между си да изкривят изборния резултат, като например унищожат целия вот даден за определена партия и го разпределят по между си, според това порочно решение на ВАС няма орган, който да отмени този порочен акт, тъй като няма да има особени мнения на членовете на съответната СИК.

Притеснително е също така, че ВАС е потвърдил решението на АССГ в частта, с която множеството фрапиращи поправки в протоколите на СИК съдът тълкува абсолютно неоснователно като поправка на очевидни фактически грешки, при условие, че в голяма част от протоколите са извършвани поправки от неизвестни лица, без подпис, което води до извода, че тези протоколи са официални документи с невярно съдържание.

Съпредседателят на Зелените Петко Цветков заяви: „Според ВАС секционните избирателни комисии не са длъжни да спазват закона, а резултатът от изборите е въпрос на „творческа дейност“. Не че това не ни беше известно от масовите нарушения на изборните правила през последните години, но когато това бъде потвърдено от съда, остава убеждението, че цялата система работи за запазване на статуквото и че в България не се провеждат свободни и честни избори. Ето защо още веднъж заявяваме, че без провеждането на истинска съдебна реформа няма да дочакаме промяна и спазване на правилата“. Частично решение на тези проблеми може да бъде постигнато като в съставите на секционните, районните и общинските избирателни комисии бъде въведена квота за извънпарламентарни партии и инициативни комитети, която да бъде попълвана чрез жребий.

Предвид предстоящите президентски избори и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Зелените завяваме желанието си за сътрудничество с други организации и партии за изграждане на мрежа за документиране и превенция на нарушенията на изборното законодателство, а така също за съвместни действия, които да доведат до реална промяна в съдебната система.

Ретроспекция на казуса

Срещу Решение № 1182-МИ/19.00ч./София, 28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия София(ОИКСофия) бяха подадени жалби от 22–ма жалбоподатели, а  като заинтересовани страни са конституирани всички 61 общински съветници.

В предходното производство в АССГ от името на Зелените на основание 193 ГПК и чл. 144 АПК  оспорихме верността на описаните в жалбата ни протоколи. В жалбата ни имаше искане да бъдат изискани от Общинска избирателна комисия – гр. София оригиналите на изборните книжа на 105 бр. секционни избирателни комисии, с оглед данните за повече от 270 загубени гласа, както  и да бъде назначена съдебно техническа експертиза, която да провери достоверността на данните отразени в оспорените от нас протоколи. По делото бяха предоставени  общо 1575 протоколи на СИК, като повече от 500 от тези протоколи са оспорени от жалбоподателите.

АССГ в заседанието си на 10 ноември 2015 г. предостави срок на страните едва до 17:00 часа на 12.11.2015г., в който срок те да се запознаят с всички доказателства по делото (1575 протокола на СИК и множество други доказателства) и указа на жалбоподателите, че в същия срок следва да конкретизират исканията си с конкретни протоколи и посочване на нарушения, какво се оспорва и др. Бе отказан достъп на упълномощени представители на Зелените до изборните книжа, предадени от ОИК София на АССГ  и по този начин бе възпрепятствана възможността за запознаване с всички протоколи. В указания кратък срок, Зелените успяха да посочат ат 18 протокола с нарушения.

С Определение № 6204/16.11.2015 г. АССГ откри производство по установяване на истинността на протоколи от СИК, като цялата тежест за представяне на доказателства за нередности в изборните протоколи бе прехвърлена на жалбоподателите. В същото време,съдът остави без уважение   искането на Зелените и другите страни по делото за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи, като се позова на липсата на особени мнения и възражения на членовете на СИК, отразени в протоколите. Съдията Николина Янчева отхвърли и исканията за събиране на доказателства чрез разпит на свидетели. Остави и без уважение голяма част от останалите искания на жалбоподателите. Но най-скандален бе отказът за допускане на съдебно-техническа експертиза, която обективно  да провери резултатите.

По този повод, адвокатът на Зелените Иван Велов тогава коментира: „Намираме този отказ за незаконосъобразен и необоснован, още повече, че ни бе възложена доказателствената тежест, а бяха отхвърлени всички наши доказателствени искания. На заседанията на 18 и 20.11.2015 г. жалбоподателите (Зелените, Реформаторския блок, БСП и др. политически сили) отново отправиха описаните по-горе искания за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи на протоколите, но съдът отново ги остави без уважение.” В последните заседания бяха направени няколкоискания за отвод на съдия Янчева, които бяха отхвърлени.

Приложени:

Решение№ 5782/, 16.05.2016 по Адм. Дело 859/2016 на ВАС – Четвърто отделение

Решение №8035/17.12.2015 по Адм. Дело 10609/2015, постановено от Административен съд – София град, 26 състав

 

Вашият коментар