Администратвният съд отхвърли жалбите за избора на общински съветници в София. Зелените обжалват и искат публично разпределение на делото във ВАС

ПП „Зелените” обжалваха на втора инстанция решението на Административния съд, потвърждаващо резултатите на ОИК за изборите за общински съветници в Столична община.

05.01.2016

За да отхвърли подадените 22 жалби срещу Решение № 1182-МИ/28.10.2015 на Общинска избирателна комисия София (ОИКС) съдията по делото Николина Янчева е счела, че не са налице съществени нарушения, които да променят резултата от изборите. Особено притеснително е становището на съдия Янчева, че протоколите на СИК и ОИК не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност. Това  противоречи на Конституцията на Република България и АПК. Множеството фрапиращи поправки в протоколите на СИК  съдът тълкува абсолютно неоснователно като поправка на очевидни  фактически грешки, въпреки че преди това констатира, че са извършени само от част от членовете на СИК при подаването на протоколите в нарушение на Изборния кодекс.  Неразбираемо е също защо съдът предостави на жалбоподателите недостатъчен срок за запознаване с доказателствата по делото (около 10 кашона) и конкретизиране на искането за оспорване по 193, като оправда това с кратките срокове по ИК, а същевременно изготвя съдебното решение в продължение на почти месец. Макар и формално да бяха изпълнени разпоредбите на ИК, чрез публикуването на решението в раздел „прессъобщения” на интернет страницата на АССГ, а не в електронната партида на АД10609 се постигна забавяне на узнаването от страна на жалбоподателите. Едва на 22.12.2015 на ПП „Зелените“ бе  връчено писмено съобщение, но законоустановеният срок тече не от момента на връчването, а от момента на обявяването, като по този начин не беше оставено никакво време за реакция.

По този случай съпредседателят на Зелените Петко Цветков заяви, че „процесът е поредно доказателство за спешната необходимост от дълбока съдебна реформа, за която Зелените от години алармират.” Той припомни, че това решение идва дни след оставката на министъра на правосъдието Христо Иванов след отказа от реформи на 43-тото НС.

От изключително значение за обективното решаване на спора е да бъде спазен принципът на случайно разпределение на делата. Зелените настояват за публично разпределение на делото. С оглед важността на делото отправяме искане до председателя на ВАС г-н Георги Колев, да организира публичното случайно разпределение на делото, като всички членове на състава да бъдат определени на случаен принцип в присъствието на журналисти. Те припомнят, че решение за подобна мярка няма да бъде прецедент, тъй като бе взето по едно от делата срещу Цветан Цветанов.

А ето и ретроспекция на казуса.

На 09, 10, 18 ноември 2015 г. бяха проведени публични заседания, както и две заседания на 20.11.2015 г.  по адм. дело 10609/2015 г. Заседанието на 09.11.2015 се отложи поради нередовно призоваване. На заседанието на 10.11.2015 г. от името на Зелените на основание 193 ГПК и чл. 144 АПК  оспорихме верността на описаните в жалбата ни протоколи. В жалбата ни имаше искане да бъдат изискани от Общинска избирателна комисия – гр. София оригиналите на изборните книжа на Секционни избирателни комисии и да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да провери достоверността на данните, отразени в оспорените от нас протоколи. Оспорвания на истинността и верността на протоколите, искания за назначаване на експертизи и повторно преброяване бяха направени и от голяма част от другите жалбоподатели. От ОИКС бяха предоставени заверени копия на оригиналите.

Съдът в заседанието си на 10 ноември предостави срок на страните едва до 17:00 часа на следващия ден – 12.11.2015 г. , в който срок те да се запознаят с всички доказателства по делото и указа на жалбоподателите, че в същия срок следва да конкретизират исканията си с конкретни протоколи и нарушения, какво се оспорва и др. Бе отказан достъп на упълномощени представители на Зелените до изборните книжа и по този начин бе възпрепятствана възможността за запознаване с всички протоколи. В указания кратък срок адвокатите на Зелените успяха да конкретизират 18 протокола. С Определение 6204 /16.11.2015 съдът открива производство по установяване на истинността/верността на протоколи от СИК и възложи доказателствената тежест на жалбоподателите, включително Зелените и техния съпредседател Петко Цветков, но не уважи доказателствените искания на същите. Съдът остави без уважение доказателственото искане за повторно ръчно преброяване и за допускане на експертизи, като се позова на липсата на особени мнения и възражения на членовете на СИК, отразени в протоколите, както и на  Решение на Конституционния съд постановено по КД 8/2009, което обаче е абсолютно неотносимо към настоящото дело. Съдията Николина Янчева отхвърли и доказателствените искания за събиране на гласни доказателства, чрез разпит на свидетели. Остави и без уважение голяма част от останалите искания на жалбоподателите. Но най-скандален бе отказът за допускане на съдебно-техническа експертиза, която обективно  да провери резултатите.

Адвокатът на Зелените Иван Велов допълни: „Намираме този отказ за незаконосъобразен и необоснован, още повече, че ни бе възложена доказателствената тежест, а бяха отхвърлени всички наши доказателствени искания. На заседанията на 18 и 20.11.2015 жалбоподателите (Зелените, Реформаторския блок, БСП и др. политически сили) отново направиха описаните по-горе доказателствени искания и съдът отново ги остави без уважение.”

В последните заседания баха направени няколко искания за отвод на съдия Янчева, които бяха отхвърлени. На последното заседание на 20.11.2015 приключиха устните заседания.

Срещу Решение № 1182-МИ/19.00ч./София, 28.10.2015 на Общинска избирателна комисия София (ОИКС) са подадени жалби от 22-ма жалбоподатели. Като заинтересовани страни са конституирани всички 61 общински съветници. Ответник е ОИКС.

Вашият коментар