Позиция на Зелените за бъдещето на парк Витоша

22.10.2015

Зелените сме за запазване на Витоша като достъпно място за отдих на гражданите и гостите на Столицата, и провеждане на детски спорт. Това е невъзможно без запазване на природата, чистотата на водите и ландшафта на планината.

Превръщането на Витоша в един от жилищните комплекси на София е недопустимо.

Зелените не сме съгласни със създаването на нова урбанизирана територия в Природен парк Витоша с големината на жилищните комплекси Младост и Люлин, взети заедно. 40 квадратни километра е площта на зоната за сгради и съоръжения в проекта за нов план за управление. Предвижда се ново строителство да бъде възможно между Черни връх, хижите Металург, Планинец, Есперанто, Камен дел, заслон Кикиш и хижа Брезовица, което е меко казано недопустимо.

Витоша е паркът с най-голяма урбанизация и всяко увеличаване на застроените площи трябва много внимателно да бъде преценено. В проектодокумента няма конкретика, нито екологична или социално-икономическа оценка на строителството. Прехвърлянето на решението за това какво и къде да бъде застроявано на главните архитекти на общините ще превърне устройството на планината от единно в такова на парче и ще създаде условия за корупция.

Действащият в момента план за управление на Природен парк Витоша забранява превръщането на горски и земеделски земи в урбанизирани с изключение за нуждите на „нови пречиствателни станции“, като в същото време допуска „поставянето на временни сгради и съоръжения за нуждите на хранене, ски училища, влекове и т.н.“

Туристическите въжени линии трябва да бъдат върнати във владение на общината и възстановени като част от електрическия градски транспорт, за да се осигури ежедневен достъп до планината на софиянци.

В момента туристическите въжени линии от Симеоново, Драгалевци и Княжево и почти всички лифтове и влекове в планината, са собственост на частното дружество „Витоша ски“ АД. Общината ги приватизира с идеята, че частният собственик ще може да осигури нови инвестиции. В момента, 8 години след приватизацията, не работят Княжевския лифт, Романски лифт и влековете на Алеко. Столична община не оказва контрол върху действията на Витоша ски.

Зелените смятаме, че общината трябва да изпълни своите задължения по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и да задължи собствениците на всички изоставени и опасни сгради и съоръжения да ги възстановят и обезопасят или да ги премахнат. По отношение на туристическите въжени линии ние настояваме общината да развали приватизационната сделка с Витоша ски АД или да ги изкупи и върне като част от електрическият градски транспорт, за да осигури ежедневен достъп до планината на софиянци.

Зелените сме за запазване на планината като място за целогодишен отдих на гражданите и гостите на Столицата, развитие на детски спорт и различни форми на туризъм в хармония с природата.

Социологичните проучвания за нуждите на новият план за управление показват трайно преобладаване на еднодневният над многодневният туризъм в парка – едва 5,4 % от посетителите преспиват в парка. Основните цели на посещение са туристическите походи (66%) пикник (54 %), организирани масови мероприятия (8,7%), ски туризъм(8,6%), колоездене (5,6 %), почивка с преспиване (5,4%) и т.н.  Най-посещаваните райони от туристите и посетителите са Златните мостове (35%) и Алеко (30%).

Смятаме, че управлението и зонирането в планината трябва да отговаря на най-голямото потребление от столичани и високите части на планината не трябва да се затварят за любителите на туризма и еднодневните почивки. Зоната за туризъм трябва да включва всички маркирани зимни и летни маршрути, места за пикник и масови мероприятия, и управление на екосистемите. Строителството в отделните зоните трябва да отговаря в максимална степен на целите за опазване на природата и ландшафта, заради които гражданите на столицата посещават планината.

Достъпът на софиянци до планината трябва да е ежедневен, на достъпна цена и редовен, да има алтернативни и по-лесни транспортни връзки с повече части на града, с електрически автобусни линии, обвързани с възстановените лифтове.

Към момента достъпа до планината на столичани се осигурява от въжените линии Симеоново-Алеко и Драгалевци-Голи връх работещи в почивните и празнични дни. Градски транспорт и маршрутна линия има само в почивните дни до м. Златни мостове и х.Алеко.  Това води и до увеличаване на достъпа до планината с личен автомобил ( 54%) за сметка на масовият градски транспорт (26%), пеша (10%), лифт (5%), колело (1,3 %). Смятаме, че достъпа на софиянци до планината трябва да е ежедневен, на достъпна цена и редовен, да има алтернативи и по-лесни транспортни връзки от повече части на града. Ето защо трябва да има редовен градски транспорт до х.Алеко и м.Златните мостове, а туристическите лифтове Симеоново-Алеко, Драгалевци-Голи връх и Княжево-Копитото да бъдат върнати в електрическия градски транспорт на столицата.

Осигуряването на досатъчно количество и качество питейни води е основна функция на Природния парк и застрояването в районите на източниците на питейни води и техните водосбори е недопустимо.

Природен парк Витоша в границата на Столична община осигурява питейните води на всички обекти в планината, на част от кварталите в София, на град Перник, както и на много други населени места по периферията на парка. Планирането на ново голямо застрояване (над 40 кв.км.) във високите части на планината поставя под въпрос възможността да се използват водите на парка за питейни цели. В зоната за сгради и съоръжения попадат части от водосборите на източници на питейна вода и санитарно-охранителни зони. За голяма част от тези източници все още няма заповеди за санитарно-охранителни зони.
Зелените  смятаме, че осигуряването на достатъчни по количество и качество питейни води е втората по значение функция на природният парк след опазването на природата, и цялото строителство в парка трябва да се съобразява с тази функция. Недопустимо е застрояването на територии в санитарно-охранителните зони на източниците на питейни води и във водосборите на водовземни съоръжения, от които се ползва вода без пречистване.

Добивът на дървесина в планината трябва да се ограничи само до дейности, които целят опазване и поддържане на горите. Ползването на общинските гори трябва да се стопанисват с цел задоволяване на нуждите на местното население, а не към интензивна сеч и промишлен дърводобив.

Столична община е собственик на  854 хектара гори в парка. Сечите в тях се извършват чрез отдаване на дърводобивни фирми, които не винаги се съобразяват със специалните функции, които имат тези гори.

Смятаме, че пред държавните и общински гори в Природен парк Витоша не трябва да се поставят цели за производство и добив на дървесина и като цяло дърводобивът трябва да се ограничава само до сечи които целят опазване и поддържане на структурата и здравословното състояние на горите.  Целта на ползването на общинските гори трябва да е насочено към задоволяване на нуждите поне на част от местното население от дървесина, а не към печалба на дърводобивните фирми.

Зелените подкрепяме дейността на неправителствените организации и техните инициативи като Прозрачни планини, Зелени закони и Коалиция „За да остане природа в България“, които полагат неимоверни усилия за опазването природата на Витоша, съхраняване на условията за развитие на отдих и природосъобразен туризъм в планината, създават условия и провеждат дебат между гражданите и институциите за бъдещето и управлението на обществените ресурси. Също така смятаме, че планът за управление на Природен парк Витоша би трябвало да отразява обществения интерес и да гарантира съхраняването на природното богатство на България и Столицата. Заявяваме готовността си да призовем гражданите за свикване на референдум за бъдещето на Витоша.

Витоша

Вашият коментар