11 500 подписа в защите на горите бяха внесени в Министерство на земеделието и храните

24.02.2015

11 500 подписа, събрани от Зелените, Инициативата „Прозрачни планини“ и Инициативен комитет „Шипка“ бяха внесени в Министерството на земеделието и храните по време на срещата с Зам. министър доц. Георги Костов миналата седмица. Седемте точки на подписката са за предприемане на действия и трайни решения за опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси.

Обсъдени бяха мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за борба с незаконната сеч – въвеждане на електронни билети, пластмасови пластини, полагане на обществено полезен труд за нарушителите на Закона за горите, които не си плащат глобите. Обявяването на защитните гори също е голяма крачка напред в опазване на екологичните услуги, които горите предоставят.

Поставени бяха още важни въпроси, между които значително да се ограничат сечите в природните ни паркове.

Ето и коментарите на Зам. министър доц. Георги Костов към някои от седемте ни искания:

По точка 1 от подписката за горите: Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко Горско или Ловно стопанство да запази минимум 10 % от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички не изсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани. МЗХ настоява да се уточни кои гори са „Гори във фаза на старост“, което се предвижда да се обсъди на следващата съвместна среща с представители на МЗХ.

По точка 2 от подписката за горите Да се забрани износът на необработена дървесина от държавните гори заместник министърът каза, че този въпрос ще подлежи на обсъждане на политическо ниво.

По точка 3 от подписката за горите В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанското ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО доц. Костов заяви, че това е тема, по която ще продължим да работим, тъй като той самият не е убеден в спирането на стопанската дейност в парковете. В тази връзка според Заместник-министъра трябва да се обсъди как ползването на горите в природните паркове да оптимизира рекреационната им функция.

По точка 4 от подписката за горите: Министерство на околната среда и водите да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата специалистите от МЗХ увериха, че ще се прилага ръководството „Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000“, което е утвърдено през 2011 г.

По точка 5 от подписката за горите: ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването доц. Костов увери, че Изпълнителната агенция по горите е достатъчно независим орган, но няма достатъчно бюджетни средства.

По точка 6 от подписката за гората До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности се коментира, че към все още разработваната Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии е създадена е фокус група, която обсъжда съдържанието на Областните планове за развитие на горските територии. До момента тази група работи по много от формулираните предложения, входирани с последното експертно становище по Наредбата. Съществена част от работата на фокус групата е, че Областните планове за развитие на горските територии ще подлежат на обществен дебат и функционално зониране на горските територии за 10 годишен период.

По точка 7 от подписката: Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган. Зелените подкрепяме предприетите мерки, като вече има действащи мобилни екипи.

DSC0017

Вашият коментар