Зелените предлагаме стъпки за намаляване на разходите за енергия на бизнеса и домакинствата

Позиция на ПП „Зелените“

11.09.2014

Енергийният отрасъл е в най-дълбоката си криза за последните десетилетия. Според Зелените натрупаните милиарди левове загуби са следствие от провеждането на очевидно губещи мегаломански политики като изграждането на нови ядрени мощности в Белене, строителството на „Южен поток“ при цена в пъти по-висока от аналогични проекти, както и недалновидната политика по отношение на възобновяемите енергийни източници. Всички тези грешки стимулираха корупцията на висши нива в българската политика, като управляващите ще искат всички ние да платим сметката накрая.

Допуснатите лоши практики нямаха за цел нито разбиването на енергийния монопол на Русия при доставките на енергийни ресурси, нито постигането на изгодни цени на електроенергията за българските компании и граждани. Редица държавни и частни дружества от сектора са в практически фалит и оздравяването на целия сектор задължително трябва да бъде ясен приоритет за следващото правителство.

Зелените смятаме, че дългогодишните проблеми в енергетиката имат своите решения, като най-важното от тях е намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия на хората и фирмите, чрез внедряване на мащабна програма за енергийна ефективност и саниране на всички нива. Тези мерки ще доведат до реално намаляване на консумираната енергия от всеки от нас. Само по този начин стойността на енергията може да достигне нива, които да спасят сектора от фалит. Същевременно разходите на домакинствата няма да се повишат, както и няма да се наложи държавата да субсидира скрито или явно отрасъла, което би довело до срив на цялата икономика.

Дългосрочната цел на Зелените е енергийна независимост на икономиката и хората в България чрез поетапно намаляване на дела на  изкопаемите фосилни горива в енергийния микс и преход към децентрализация чрез стимулиране на изграждането на малки ВЕИ мощности, собственост на домакинствата.

Ние от години разобличаваме схемите в енергийния сектор и вярваме, че мнозинството от хората осъзнават ясно, че мащабните проекти са средство да се държи страната в подчинение и изкуствено разделение на всякакви -фили и -фоби.

Зелените обръщаме внимание върху следните основни проблеми в сектора, като тяхното отстраняване ще позволи страната ни да разреши дълбоките проблеми в енергетиката:

1.       България е с най-висока енергийна интензивност в Европейския съюз за производството на единица продукт, което води до ниска ефективност на вложените ресурси и ниска конкурентноспособност на българската икономиката.

2.       През последното десетилетие има значително подобрение на енергийната ефективност в индустрията, но такова почти отсъства в жилищния фонд и транспорта. Съществуват значителни резерви за намаление на енергопотреблението в административните и жилищните сгради.

3.       Русия е източник на около 70% от ресурсите, покриващи първичното енергийно потребление в страната, което предвид конфликта в Украйна, поставя сериозни заплахи за енергийната и националната сигурност на България.

4.       Поредица от грешки в енергийната политика както от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), така и от изпълнителната и законодателната власт, доведоха до силни финансови дисбаланси в енергийната система (НЕК е заплашена от фалит) и създаване на непрозрачни и неефективни структури (напр. Българския енергиен холдинг).

5.       Поредица от правителства се опитват да реализират мащабни енергийни проекти като АЕЦ Белене, 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй и газопровода Южен Поток, без да се отчитат негативните въздействия върху икономиката, външната ни политика и околната среда от тяхното евентуално изпълнение.

6.       В България почти изцяло отсъства диалог по отношение на климатичните промени и мерките, свързани с адаптацията и борбата с тях.

7.       Непрекъснати опити за проучвания с неконвенционални методи за добив на газ, без оглед опазване на околната среда и съобразяване с огромните рискове за здравето и живота на хората.

Предлаганите от Зелените решения са:

1.       Намаление на крайната консумация на енергия от домакинствата и фирмите, чрез насърчаване на мерки, политики, иновативни технологии и демонстрационни проекти, стимулиращи пестене и намаление на крайното потребление на електро- и отоплителна енергия и горива.

2.       Реализиране на мащабни програми за саниране на сградния фонд в домакинствата, публичните институции и индустрията.

3.       По-голяма прозрачност и публичност при разработката на политики и програми в областта на енергетиката, както и ценообразуването за крайния потребител, така че да бъде ясно кой и как заплаща всички преки и скрити разходи в отрасъла.

4.       Създаване на подходящи финансови инструменти и прилагане на иновативни решения и политики, които да стимулират дейностите по повишаване на енергийната ефективност на българската икономика и домакинства.

5.       Подобряването на енергийната ефективност да се наложи като основополагащо изискване при разработката и прилагането на стратегически и законодателни актове, мерки и технологии в областта на енергетиката.

6.       Стимулиране развитието и ползването на обществения транспорт, включително и на велосипедния, за сметка на частните автомобили.

7.       Реализиране на пилотни проекти в областта на „умните“ електроенергийни мрежи, позволяващи намаляване на разходите и консумацията по цялата верига на производство, пренос и разпределение на енергия чрез въвеждане на устройства, обезпечаващи пълноценното използване на съществуващите мощности, както и за развитие на „умни“ градове, които използват информационните и комуникационните технологии и иновациите за намаляване на въглеродните емисии при осъществявани на дейности, свързани с осветление в обществени зони, обществен транспорт, озеленяване, охрана на обществения ред, приоритетно използване на ВЕИ и пр. Прилагане на мерки за целенасочено стимулиране на фирми и научни институции, които извършват проучвания и разработки в тези области и прилагане на добрите международни практики.

8.       Активен диалог с бизнеса и гражданското обещество при разработката и прилагането на политики и програми за развитие на българския енергиен сектор.

9.       Гарантиране независимостта на ДКЕВР чрез участието на гражданските и браншовите организации в избора и отзоваване на неговите членове и финансиране на дейността му чрез генериране на собствени средства и засилване на регулаторната и аналитичната му дейност.

10.   Контрол върху дейността на ЕРП-та и големите ВЕИ производители, на база на реален икономически анализ на дейността им и в прозрачен диалог с тях и гражданското общество, а не чрез налагане на „кухи“, и често противоконституционни, административни мерки и глоби.

11.   Стимулиране на производството на енергия от ВЕИ в домакинствата и малките и средните предприятия и ферми чрез намаление на бюрократичните процедури.

12.   Приоритизиране на развитието на интерконекторните връзки за пренос на енергия и горива с Гърция и Турция.

13.   Прилагане на посевместни мерки за намаляване на негативното въздействие от промените в климата и адаптация към тях в енергийните политики и производството на енергия.

 

Вашият коментар