Зелените продължаваме да отстояваме защитата на Добруджа от опасни технологии

Настояваме компанията инвеститор да разкрие договора и технологията, с която има намерение да разработва блок “Вранино 1-11” в Добруджа

09.09.2014

В резултат от проведената на 5 септември среща с представители на Зелените, министърът на околната среда и водите Светлана Жекова допълни своето решение за съгласуване на работен проект за проучване, сондажи и тестове в блок “Вранино 1-11” в Добруджа, с което въведе допълнителни ограничения и гаранции за водоносните пластове и човешкото здраве в Североизточна България.

Още на 31 юли Зелените публично оповестихме, че предвидените дейности в блок “Вранино 1-11” в Добруджа влизат в нарушение на забраната, приета от 41-вото Народно събрание, както и за вредните въздействия за околната среда и общественото здраве от технологиите за разработване на дълбоки подземни въглищни пластове, какъвто е и този в Добруджа.

При проведената на 3 септември среща с министър Жекова разяснихме детайлите на тези намерения и получихме уверения за корекция на решението и неговото допълване с условия за инвеститора, гарантиращи здравето на хората и чистотата на водите. Оценяваме волята на министър Жекова, че в рамките на своите правомощия, допълни решението с предложенията на Зелените.

Настояваме компанията инвеститор „Парк плейс енерджи“ да разкрие договора и технологията, с която има намерение да разработва концесионния блок. Да се даде отговор и дали възнамерява да приложи неконвенционална технология, която е декларирала пред своите акционери и която е в противоречие с нормативната база в България. В случай, че се планират конвенционални (традиционни) сондажни методи за добив на газ, то прозрачността би билa изцяло в интерес на инвеститора и ще успокои общественосттa.

Министърът, който е позволил да се стигне до тук, е Драгомир Стойнев от злополучния кабинет на Орешарски, при това без никакви гаранции за спазване на забраната за използване на опасни и експериментални сондажни технологии като хидравлично разбиване (фракинг) на въглищни пластове, запалване на въглищни пластове, вкарване на замърсители и др.

Тъй като блок “Вранино 1-11” е вече неколкократно проучван и всички залежи са известни, опасяваме се, че разрешителното за проучване цели единствено стартиране на добив без търг.

С оглед гарантиране на общественият интерес и спазване законодателството на страната, Зелените се обръщаме към отговорните институции, които да се произнесат по съществото на това инвестиционно намерение и издадените съгласувателни решения.

Трябва да имаме предвид отдавна оповестената информация, че България не разполага с големи и качествени залежи на изкопаеми горива, а тяхното добиване коства много време и нанася огромни щети на околната среда и човешкото здраве. Затова най-ефективните решения за бързо намаляване на енергийната зависимост на страната ни са свързани с диверсификация на енергийните доставчици, чрез изграждане на интерконектори и свързване с газовите мрежи на нашите съседни държави. Трайните и дългосрочни решения в газовата независимост на страната са най-вече енергийната ефективност и енергийна независимост на местно ниво, чрез оползотворяване на остатъците и отпадъците от бита, селското и горското стопанство и превръщането им в биогаз, който да задоволява по меьста и без друго ниските нужди от газ на населението. Следва да се има предвид, че газификацията в големи мащаби ще доведе до нов монопол от типа на тези от ТЕЦ, затова е нужно да се търсят локални решения.

Вашият коментар