Промените в Закона за подземните богатства ще намалят контрола върху опасните технологии

Декларация на ПП „Зелените“

10 юни 2014 г.

Зелените протестираме срещу опитите да се освободят от отговорност и регулации по отношение на промишлените отпадъци добивните компании, които сондират в шелфа и морската икономическа зона на Черно море. Тези законови поправки видимо се правят в услуга на няколко енергийни корпорации и могат да създадат условия за безконтролни нарушения на европейското законодателство и скрит добив на неконвенционални въглеводороди, застрашаващ туризма и риболова по Черноморието.Зелените сме силно разтревожени от промените в Закона за подземните богатства, които се очаква да бъдат окончателно приети през тази седмица от Народното събрание. Съгласно предлаганите от Министерски съвет поправки, разпоредбите на ЗПБ няма да се прилагат за:

„Ал. 2. т. 5. отпадъците, образувани при дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“.

При конвенционалните методи за добив на газ повторно инжектиране няма. Такова обаче има при прилагането на технологията хидрофракинг, а в Черно море е ясно, че има находища основно на неконвенционални горива.

С поправките в един от важните текстове касаещи налагането на наказания при замърсяване се добавя думата „системно“. Така излиза, че еднократни, епизодични или други нарушения на изискванията, които досега са подлежали на санкция от страна на закона, биват освободени от нея по силата на предлаганото изменение.

В параграф 19 от законопроекта е предвидена отмяна на чл. 77 от ЗПБ, който гласи:
„Опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства е основно задължение на всички, които осъществяват дейности по тяхното проучване и ползване, проектират минно строителство, подготвят експлоатацията и добиват подземни богатства.“

Чрез отмяната на този текст се премахва вмененото от закона задължение за рационално използване на подземните богатства по отношение на всички субекти, които осъществяват дейности по проучвания, подготовка за експлоатация и добив. На практика това означава, че в новия си вид законът няма да важи изрично за всички, а само за някои конкретизирани субекти.Аргументите на вносителите, че предлаганите промени целят да транспонират в българското законодателство изискванията на европейската директива 2006/21/ ЕО не могат да обяснят озадачаващите предложения за отпадане от приложното поле на Закона за подземните богатства на текстовете относно отпадъците, които не са резултат от добив, а от проучвания, както и отпадъците в следствие на добив в българския участък от континенталния шелф на Черно Море.

Още по-малко пък могат да обяснят изискването за регламентиране на повторното инжектиране на отпадни води в земните недра в условията на действащата забрана.

Предписанията на европейската директива целят да регулират, а не да освободят от регулации въпросните дейности. Нищо не пречи на страните членки да имат по-строги в сравнение с общото европейско законодателство изисквания, каквито са текстовете на ЗПБ регламентиращи управлението на отпадъците, получени при проучвания, при добив на полезни изкопаеми в Черно Море и мораториумът върху фракинга.Под маската на транспониране на евродиректива тези охранителни норми на българското законодателство биват премахнати или се създават условия за тяхното заобикаляне. Считаме, че част от предлаганите изменения на закона за подземните богатства целят точно това.Стесняването на приложното поле на Закона за подземните богатства, посредством отпадането и изменението на текстовете му, предвидено във внесения от МС проект е в ущърб на българската природа, както и на здравето и безопасността на българския народ и е в интерес на големите минодобивни, газодобивни и нефтодобивни корпорации.

Зелените, а вярваме и значителна част от обществото в България, остро ще се противопоставим на всеки опит за премахване или заобикаляне на забраната за фракинг, въведена през 2012 г. Изключително обезпокоително изглеждат част от предложенията в Закона за подземните богатства, който вече е в процедура за окончателно гласуване в Народното събрание. Настояваме тези поправки да бъдат отхвърлени от депутатите при гласуването им.

Също така, призоваваме всички отговорни институции да на изпълнителната власт да извършат необходимите действия по осъществяване на контрол над нефто- и газодобивната промишленост в България, тъй като са налице факти, които пораждат съмнения, че в Североизточна и Севрерозападна България се нарушава забраната за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, приета от 41-вото Народно събрание през 2012 г. При липса на действия, ще бъдем принудени да използваме съдебната власт, както и да предизвикаме протестни действия.

Зелените

Вашият коментар