Данни на дарителя

Благодарим Ви за дарението!

Сега, за да спазим Закона за политическите партии и изискванията на Сметната палата, молим ви въведете вашите данни:

ЕГН:
Име:
Презиме:
Фамилия: